Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti: da se osposobi za samostalan rad i nakon savladanog nastavnog programa i sticanja znanja da ga praktično primijeni; da se uspješno koristi metodologijom u stručnom i naučnom radu; da uspješno vrši empirijska istraživanja određenih problema, izvodi određene zaključke i daje predloge za rješavanje tih problema; da se koristi literaturom i da sistematizuje naučna dostignuća u odnosu na postavljene zadatke; da prati kretanja u uporednopravnoj legislative i savremenoj nauci krivičnog prava; da ta savremena učenja u uporednom pravu i predloge de lege ferenda u nauci krivičnog prava, putem naučnih i stručnih radova učini dostupnim reformatorima nacionalnog Krivičnog zakonika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ
VELIMIR RAKOČEVIĆ

Popravni kolokvijum iz Krivičnog prava (magistarske studije)