Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti: da se osposobi za samostalan rad i nakon savladanog nastavnog programa i sticanja znanja da to i primijeni; da uspješno istražuje probleme i da na osnovu istraživanja izvodi odgovarajuće zaključke; da se uspješno koristi metodama u stručnom, odnosno naučnom radu; da prati savremena dostignuća u nauci krivično procesnog prava; da prati kretanja u uporednom krivičnoprocesnom zakonodavstvu; da ta dostignuća u savremenoj nauci krivično procesnog prava i u uporednom pravu može da učini dostupnimu postupku reforme nacionalnog krivičnoprocesnog zakonodavstva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Popravni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo