Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam nauke i naučne metode; navede teorije istraživanja i etičke probleme istraživanja i primijeni teorije istraživanja i etičke probleme istraživanja na konkretnom istraživanju; opiše metode istraživanja i uporedi njihove prednosti i nedostatke; objasni kvalitativna i kvantitativna istraživanja i uporedi njihove prednosti i nedostatke; interpretira podatke; navede pravila pisanja naučnih radova i primijeni ih pri pisanju naučnog rada; napiše naučni rad.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 22.12.2019 14:31

Nova objava - 12.12.2019 14:08

Nova objava - 08.12.2019 16:10