Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: navede i objasni osnovne ekonomske pojmove i ulogu države u savremenoj ekonomiji, definiše pojmove ekonomije, makroekonomije i mikroekonomije; objasni odnos ekonomije prema drugima naukama i kritički vrednuje i prepoznaje uzroke ekonomske uspješnosti i i neuspješnosti; navede principe oporezivanja, objasni efekte oporezivanja, kalsifikuje poreze i objasni poresku evaziju; definiše pojam novca i navede njegove funkcije; definiše tržište, navede njegove funkcije, vrste i strukturu tržišta, objasni pojmove tržišne konkurencije, ponude i tražnje; objasni javne rashode, navede njihovu načela i strukturu, definiše budžet i navede budžetske principe i objasni način donošenja i izvršenja budžeta i definiše pojam budžetske kontrole i navede i objasni vrste budžetske kontrole.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija