KONSTRUISANJE POMOĆU RAČUNARA


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD/CAE sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova. 2. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema u fazi oblikovanja mašinskih elemenata i sklopova. 3. Analiziraju nalijeganja elemenata sklopa i izrade tehničku dokumentaciju na osnovu 3D geometrijskog modela sklopa generisanog tokom faze oblikovanja. 4. Objasne osnovni koncept i matematički model za statičku analizu metodom konačnih elemenata. 5. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema u fazi statičke analize dizajna mašinskih elemenata i sklopova metodom konačnih elemenata. 6. Modifikuju inicijalni dizajn mašinskih elemenata i sklopova na osnovu rezultata dobijenih statičkom analizom metodom konačnih elemenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
1S+1P
2x1
1S+1P