Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da - Odredi ravnotežne položaje konzervativnih sistema i ispita njihovu stabilnost; - Sprovede postupak linearizacije diferencijalnih jednačina kretanja sistema u blizini stabilnog ravnotežnog položaja; - Analizira slobodne i prinudne, neprigušene i prigušene, oscilacije sistema sa jednim i dva stepena slobode; - Analizira osilatorno ponašanje jednostavnih oscilatornih modela mašinskih sistema; - Opiše i analizira oscilacije elastičnih tijela sa linijski raspoređenom masom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija