ENERGIJA I ŽIVOTNA OKOLINA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ispita iz ovog predmeta, student će moći da razumije osnovne principe energetike i da jasno pravi razliku između obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Student će moći da analizira različite izvore energije i njihov uticaj na životnu sredinu, da procjenjuje prednosti i nedostatke obnovljivih izvora energije i da prepozna važnost energetske efikasnosti i održivosti. Takođe, student će biti pripremljen da prihvata dalja znanja o energiji i životnoj okolini koja može da primijeni u rješavanju stvarnih problema i izazova i da kritički procjenjuje politike i strategije vezane za ove teme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
26B+10P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
26B+10P