MAŠINSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne elemente atomske, kristalne i realne građe metala. 2. Poznaje osnove procesa primarne i sekundarne kristalizacije metala. 3. Definiše pojam pothlađenja. 4. Definiše osnovne pojmove ravnotežnog dijagrama stanja, Gibbsov zakon i pravilo faza. 5. Interpretira karakteristične ravnotežne dvojne dijagrame stanja. 6. Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. 7. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. 8. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura. 9. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAŠIN ZOGOVIĆ1x8
73B+36P
STAMENKA RADOVIĆ1x8
73B+36P
DARKO BAJIĆ1.5x1
73B+36P
NEBOJŠA TADIĆ1.5x1
73B+36P
1x8
73B+36P

POENI - Završni ispit - I dio

POENI - Ukupno za I dio Mašinskih materijala

POENI - Prisustvo i I Kolokvijum popravni

Termin - Predaja VJEŽBI

Termin PREDAVANjA - nadoknada za ponedjeljak 28. mart

Rezultati sa I Kolokvijuma

VJEZBE 23.05.

VJEZBE 14.05.

VJEZBE 07.05.

VJEZBE 30.04.

VJEZBE 30.04.

Online nastava 27.04.2020