MAŠINSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne elemente atomske, kristalne i realne građe metala; 2. Poznaje osnove procesa primarne i sekundarne kristalizacije metala; 3. Definiše pojam pothlađenja; 4. Definiše osnovne pojmove ravnotežnog dijagrama stanja, Gibbsov zakon i pravilo faza; 5. Interpretira karakteristične ravnotežne dvojne dijagrame stanja; 6. Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala; 7. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. 8. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura; 9. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAŠIN ZOGOVIĆ1x10
96B+23P
STAMENKA RADOVIĆ1x10
96B+23P
DARKO BAJIĆ1.5x1
96B+23P
NEBOJŠA TADIĆ1.5x1
96B+23P
1x10
96B+23P