SISTEM MENANDŽMENTA KVALITETOM


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne pojmove i razvoj nauke o kvalitet. 2. Prepoznaje i definiše pristupr gurua kvaliteta. 3. Razumije standarde sistema menadžmenta i njihove principe. 4. Tumači zahtjeve standarda ISO 9001. 6. Primjenjuje procesni pristup 7. Razlikuje audit i samoocjenjivanje. 8. Primjenjuje alate i metode kvaliteta..

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x1
1S
1x1
1S
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
1S
1x1
1S