INDUSTRIJSKA DINAMIKA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumije procesni pristup Razumije dinamiku odvijanja procesa Razumije principe LEAN koncepta Razumije MRP i ERP koncept Razumije JIT, Kanban i Kaizen pristup Primjenjuje AHP metodu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MUMOVIĆ2x1
1S
JELENA JOVANOVIĆ2x1
1S