OSCILACIJE U MAŠINSTVU


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da - Odredi ravnotežne položaje konzervativnih sistema i ispita njihovu stabilnost; - Sprovede postupak linearizacije diferencijalnih jednačina kretanja sistema u blizini stabilnog ravnotežnog položaja; - Analizira slobodne i prinudne, neprigušene i prigušene, oscilacije sistema sa jednim i dva stepena slobode; - Analizira osilatorno ponašanje jednostavnih oscilatornih modela mašinskih sistema; - Opiše i analizira oscilacije elastičnih tijela sa linijski raspoređenom masom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x1
2S
RANISLAV BULATOVIĆ2x1
2S