Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Odredi strukturu prelaznih procesa u hidroelektranama 2. Definiše osnovne režime rada agregata u hidroelektrani 3. Izvrši prevođenje školjkastog dijagrama turbine u Suterove krive 4. Napravi proračun hidromehaničkih prelaznih režima 5. Ispita uticaj nestacionarnih režima rada na parametre hidrauličke turbomašine 6. Odredi sisteme zaštite protiv neželjenog dejstva nestacionarnih režima rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija