Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Se upozna sa karakteristikama hidrauličkog udara, i da proračuna vodostan 2. Se upozna sa tehnologijom transporta sirove nafte magistralnim naftovodima 3. Odredi toplotu za zagrijavanje sirove nafte i njenih težih frakcija 4. Se upozna sa klasifikacijom I elementima gasovoda kao i transportom tečnog gasa 5. Proračuna cjevovod za transport pregrijane vodene pare 6. Odredi koeficijent prolaza toplote kroz parovod 7. Izvrši horizontalni I vertikalni transport na osnovu fluidizacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija