PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD/CAE sistema tokom projektovanja mašinskih konstrukcija. 2. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema tokom oblikovanja mašinskih konstrukcija. 3. Analiziraju mašinske konastrukcije: nalijeganja elemenata, momente inercije, mase. 4. Objasne osnovni koncept i matematički model za statičku analizu metodom konačnih elemenata. 5. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema u fazi statičke analize rešetkastih, ramnih, portalnih i sketelnih konstrukcija sredstava mehanizacije metodom konačnih elemenata. 6. Modifikuju inicijalni dizajn rešetkastih, ramnih, portalnih i sketelnih konstrukcija sredstava mehanizacije na osnovu rezultata dobijenih statičkom analizom metodom konačnih elemenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ