PONAŠANJE I POUZDANOST MATERIJALA U EKSPLOATACIJI


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Rješavaju konkretne probleme iz oblasti otkrivanja i prepoznavanja tipova oštećenja materijala tokom eksploatacije. 2. Utvrde potencijalne uzroke oštećenja, kao i da sagledaju eventualne mogućnosti za preventivu daljoj pojavi oštećenja do kojih može da dođe. 3. Prepoznaju i definišu stanje materijalu u zavisnosti od uslova eksploatacije: puzanje, zamor, zaostali naponi i korozija. 4. Da povezuje stečena znanja iz ove oblasti sa drugim oblastima. 5. Primjenjuju stečena znanja u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ