ANALIZA I PROJEKTOVANJE ROTACIONIH MAŠINA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Koriste savremene metode analize rotacionih mašina i njihovih komponenti. 2. Izaberu najpovoljniji oblik i dimenzije elemenata konstrukcije rotacionog sistema 3. Izvše optimalan izbor uležištenja 4. Izvrše preciznu dijagnozu stanja rotacionog sistema 5. Sagleda posledice nepravilnog rada rotacionog sistema i njegovih komponenata i predlaže rješenja 6. Sagledaju efiksnost rada rotacionih mašina sa aspekta potrošnje energije i gubitaka usled trenja. 7. Izvrše analizu vibracija i uravnoteženje rotacionog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ
SRETEN SIMOVIĆ