Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Analizira 3D kinamatiku i dinamiku krutog tijela; -Razumije diferencijalne principe mehanike i izvede jednačine analitičke mehanike; - Primijeni jednačine analitičke mehanike na konkretne probleme; - Razumije i primijeni osnovne teoreme stabilnosti kretanja; - Formuliše i objasni integralne principe mehanike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANISLAV BULATOVIĆ