MAŠINSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 6.75
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne elemente atomske, kristalne i realne građe metala. 2. Poznaje osnove procesa primarne i sekundarne kristalizacije metala. 3. Definiše osnovne pojmove ravnotežnog dijagrama stanja, Gibbsov zakon i pravilo faza. 4. Interpretira karakteristične ravnotežne dvojne dijagrame stanja. 5. Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. 6. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. 7. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura. 8. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ
NEBOJŠA TADIĆ
VUKAŠIN ZOGOVIĆ