Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne elemente atomske, kristalne i realne građe metala. 2. Poznaje osnove procesa primarne i sekundarne kristalizacije metala. 3. Definiše osnovne pojmove ravnotežnog dijagrama stanja, Gibbsov zakon i pravilo faza. 4. Interpretira karakteristične ravnotežne dvojne dijagrame stanja. 5. Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. 6. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. 7. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura. 8. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

Rezultat završnog ispita i predlog ocjene nakon I septembarskog roka

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

Nadoknada časova