KINEMATIKA


Semestar: 2
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na ovom kursu studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i principima kinematike. Proučavaju kretanje mehaničkih objekata polazeći od jednostavnijih kao sto su tačka, kruto tijelo, jednostavniji mehanizmi. Nakon odslušanog kursa i obavljenih svih predvidjenih aktivnosti: redovno prisustvo nastavi, aktivno učesce na času, samostalno uradjenji i odbranjeni domaći zadaci, položeni kolokvijumi i završni ispit, trebalo bi da pri rješavanju konkretnog problema budu u stanju da se bave sintezom i analizom mehanizama. U daljoj perspektivi ovim se pripremaju da su u stanju da identifikuju, formulišu i rješavaju inženjerske probleme

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x0
15P
RANISLAV BULATOVIĆ2x0
15P