Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Primijene DFR kod rješavanja statički neodređenih rešetkastih i pravolinijskih ramnih sistema. 2. Primijena DFR kod rješavanja statički neodređenih krivolinijskih štapova velikog poluprečnika krivine. 3. Rješavaju probleme dinamičkih naprezanja. 4. Rješavaju probleme uvijanja grednog nosača proizvoljnog poprečnog presjeka. 5. Rješavaju probleme uvijanja grednog nosača tankozidnog otvorenog i zatvorenog poprečnog presjeka. 6. Rješavaju ravan problem TE 7. Rješavaju osnosimetričan problem TE, savijanje krivog štapa malog poluprečnika krivine 8. Objasne osnove metode konačnih elemenata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

I kolokvijum