Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Obrazloži sisteme u proizvodnom mašinstvu. 2. Opiše i interpretira postupke livenja. 3. Definiše elemente teorije plastičnosti. 4. Definiše i primijeni postupke obrade deformisanjem. 5. Opiše i interpretira postupke prerade plastičnih masa. 6. Opiše i analizira elemente sistema obrade rezanjem. 7. Definiše elemente tehnologije zavarivanja. 8. Definiše parametre postupaka zavarivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija