ALTERNATIVNI POGONI DRUMSKIH VOZILA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Uporedi konvencionalna i alternativna goriva za pogon drumskih vozila, po fizičko-hemijskim i eksploatacionim karakteristikama, 2. Analizira energetske, ekološke i ekonomske efekte primjene biogoriva za pogon drumskih vozila, 3. Analizira energetske, ekološke i ekonomske efekte primjene alternativnih gasnih goriva za pogon drumskih vozila (TNG, KPG/TPG, vodonik), 4. Analizira mogućnost dvogorivnog/fleksibilnog pogona vozila (bi-fuel vehicle/flexible fuel vehicle), 5. Tumači strukturu pogonskog sistema i konfiguraciju električnih vozila, hibridnih električnih vozila i vozila sa pogonom na gorivne ćelije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PAJKOVIĆ