FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni pojmove fleksibilnih proizvodnih sistema i principe formiranja fleksibilnih sistema, 2. istražuje mogućnost primjene različitih modela fleksibilnih proizvodnih sistema za realne uslove, 3. planira primjenu fleksibilnih sistema u cilju unapređenja postojećeg stanja, 4. analizira koristi od primjene fleksibilnih proizvodnih sistema,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ