OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. definiše pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone), osnovne principe (linearnosti, superpozicije) i riješi električno kolo jednosmjerne struje; 2. analizira ponašanje dinamičkih elemenata (kalem, kondenzator) u kolima naizmjeničnih struja i primjenom fazora rješava kola sa sinusoidalnom pobudom; 3. definiše frekventni odziv i primijeni koncept sistema; 4. definiše osnovne principe elektromehanike i elektromehaničke konverzije energije, osnovne zakone koji opisuju magnetno polje, magnetno kolo i transformator; 5. analizira rad i osnovne karakteristike asinhronih mašina, mašina za jednosmjernu struju, i električnih mašina specijalne namjene; 6. analizira rad osnovnih elektronskih sklopova i da izvrši osnovna električna mjerenja neelektričnih veličina; 7. se kritički osvrne na rezultate svoje analize i prezentuje ih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA RUBEŽIĆ
LUKA LAZOVIĆ