NANOTEHNOLOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje nanostrukture i izvrši njihovu karakterizaciju. 2. Objasni proces fabrikacije poluprovodničkih nanostruktura. 3. Objasni princip funkcionisanja i postupak sinteze karbonskih nano cijevi. 4. Klasifikuje nanomagnetne i nanooptičke materijale. 5. Navede oblast primjene aktuelnih nanotehnologija. 6. Izvrši analizu rada elektronskih komponenti u tehnologijama sa dimenzijama manjim od 100 nm koristeći odgovarajući simulator.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG1x1
1S
1x1
1S
NIKŠA TADIĆ2x1
1S