OPTIČKE I OPTOELEKTRONSKE KOMPONENTE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni fizičke procese u PN spoju. 2. Analizira rad fotodiode i diode koja emituje svjetlost (LED), i upotrijebi ih kao gradivne elemente složenijeg opto-elektronskog sistema. 3. Analizira rad optokaplera i inkrementalnog davača, i upotrijebi ih kao gradivne elemente složenijeg opto-elektronskog sistema. 4. Analizira rad operacionog pojačavača i naponskog komparatora, i upotrijebi ih. 5. Klasifikuje, upoređuje i analizira različite tipove optičkih prijemnika. 6. Upotrijebi opto-elektronske komponente u sistemima za mjerenje ugla i rastojanja. 7. Učestvuje u timskom radu radi organizacije i realizacije projekta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKŠA TADIĆ
MILENA ERCEG