Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Objasni elektronsku građu atoma i položaj elemenata u periodnom sistemu - Prepoznaje vrste veza u jedinjenjima -Objasni pojam rastvor, vrste rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli, - Poznaje pojam pufera, hidrolize i jonskog proizvoda vode, - Objasni osnovne pojmove i postavke termohemije, hemijske kinetike i hemijske ravnoteže , - Poznaje pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Objasni elektronsku građu atoma i položaj elemenata u periodnom sistemu - Prepoznaje vrste veza u jedinjenjima -Objasni pojam rastvor, vrste rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli, - Poznaje pojam pufera, hidrolize i jonskog proizvoda vode, - Objasni osnovne pojmove i postavke termohemije, hemijske kinetike i hemijske ravnoteže , - Poznaje pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 12.09.2017 12:29