OPŠTA HEMIJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Objasni elektronsku građu atoma i položaj elemenata u periodnom sistemu - Prepoznaje vrste veza u jedinjenjima -Objasni pojam rastvor, vrste rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli, - Poznaje pojam pufera, hidrolize i jonskog proizvoda vode, - Objasni osnovne pojmove i postavke termohemije, hemijske kinetike i hemijske ravnoteže , - Poznaje pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Objasni elektronsku građu atoma i položaj elemenata u periodnom sistemu - Prepoznaje vrste veza u jedinjenjima -Objasni pojam rastvor, vrste rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli, - Poznaje pojam pufera, hidrolize i jonskog proizvoda vode, - Objasni osnovne pojmove i postavke termohemije, hemijske kinetike i hemijske ravnoteže , - Poznaje pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA LEKA3x0
2P