Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše vrste željeznih ruda i postupke njihove pripreme; 2. Objasni postupak dobijanja sirovog gvožđa u visokoj peći; 3. Definiše oksido-redukcione procese u visokoj peći; 4. Proračuna materijalni bilans visoke peći; 5. Objasni osnovne tehnološke šeme proizvodnje čelika; 6. Objasni principe degazacije i rafinacije tečnog čelika; 7. Proračuna materijalne bilanse kiseoničnog konvertora i elektrolučne peći.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 21.06.2017 09:51