Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student kada položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje goriva, objasni njihove karakteristike i postupke pripreme. 2. Proračuna sastav i toplotnu moć čvrstih, tečnih i gasovitih goriva. 3. Vrši proračun sagorijevanja goriva, određuje količinu, sastav, tačku rose i toplotni sadržaj produkata sagorijevanja. 4. Objasni režime strujanja gasova u pećima i proračuna gubitke energije pri strujanju gasova. 5. Definiše različite uslove prenosa toplote konvekcijom, kondukcijom i zračenjem. 6. Objasni režime zagrijavanja tijela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija