KATASTAR ZAGADJIVAČA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kursa, student će biti u mogućnosti da: 1. objasni značenje katastra emisije, izvora emisije, primarne zagađujuće materije u oblasti zaštite životne sredine, informacionog sistema u zaštiti životne sredine; 2. reprodukuje metodologiju izrade baze podataka i upitnika o emiterima zagađivača; 3. objasni modele rasprostranjenosti polutanata u zavisnosti od lokacije zagadioca; 4. identifikuje uticaj polutanata na prijemnik; 5. definiše predlog mjera zaštite životne sredine; 6. vrednuje značaj primjene informacionog sistema; 7. sastavi završni izvještaj za katastar zagađivača.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S
DARKO VUKSANOVIĆ2x1
1S