FIZIČKA METALURGIJA (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni elektronsku teoriju metala; 2. Opisuje magnetne, termičke i optičke osobine metala; 3. Prezentira karakteristike čvrstih rastvora; 4. Analizira proces difuzije u supstitucijskim čvrstim rastvorima i intersticijsku difuziju; 5. Analizira očvršćavanje metala; 6. Objasni termalno aktiviranu plastičnu deformaciju; 7. Demonstrira poznavanje mehanike loma. 8. Rješava probleme koji se u oblasti fizičke metalurgije sreću u praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ
NADA JAUKOVIĆ