Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni elektronsku teoriju metala; 2. Opisuje magnetne, termičke i optičke osobine metala; 3. Prezentira karakteristike čvrstih rastvora; 4. Analizira proces difuzije u supstitucijskim čvrstim rastvorima i intersticijsku difuziju; 5. Analizira očvršćavanje metala; 6. Objasni termalno aktiviranu plastičnu deformaciju; 7. Demonstrira poznavanje mehanike loma. 8. Rješava probleme koji se u oblasti fizičke metalurgije sreću u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija