KINETIKA I MEHANIKA FAZN. TRANSFORMACIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: prikaže dijagram Gibbsova energija-sastav za različite sisteme; objasni proces difuzije u fluidima, amorfnim materijalima, kristalima i poluprovodnicima; opiše stvaranje klica i rast faze u jednokomponentnim i višekomponentnim sistemima; analizira kinetičke aspekte faznih transformacija u čvrstom stanju; protumači difuzione i bezdifuzione transformacije; upotrebljava IR i KH dijagrame; objasni ulogu faznih transformacija u postupku kontrole mikrostrukture.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ