Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

nakon slušanja ovog predmeta, student će moći da. 1. razlikuje tehnike sinterovanja, 2. poznaje mehanizme transporta materijala kod sinterovanja aluminijskih prahova, 3. poznaje uslove za sinterovanje aluminijskih prahova, 4. poznaje tehnike za karakterizaciju sinterovanog materijala

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija