FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. objasni osnove Standardnog modela; 2. objasni interakciju čestica sa materijom i detekciju čestica; 3. opiše procese izvan Standardnog modela; 4. povezuje eksperimentalne rezultate sa teorijom; 5. upotrebljava naučnu i stručnu literaturu iz ove oblasti fizike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RAIČEVIĆ3x1
1S
2x1
1S

Termin drugog septembarskog roka

Novi termin ispita

Novi termin popravnog završnog ispita

Novi termin kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Online nastava