IZLAGANJE ZRAČENJU U RADIOL.RADIOTER. U NUKL.MEDIC


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti treba da steknu sposobnost primene principa zaštite od zračenja u medicinskom izlaganju ( dijagnostička i interventna radiologija, radioterapija i nuklearna medicina). Studenti trebaju da razumeju koncept koji se koristi u računanju pacijentne doze i da sprovode osiguranje kvaliteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOLJUB MIJOVIĆ