Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepoznati i imenovati važnije taksone grupa obuhvaćenih predmetom: praživotinje i beskičmenjaka iz grupa sunđera, žarnjaka, parenhimatičnih crva, nemertina, pseudocelomata i mekušaca • Definiše osnovne pojmove iz sistematike i filogenije grupa obuhvaćenih predmetom • Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija grupa obuhvaćenih predmetom • Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih grupa praživotinja i beskičmenjaka. • Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa obrađivanim grupama praživotinja i beskičmenjaka • Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PEŠIĆ

ECTS Katalog