Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepoznati i imenovati važnije taksone grupa obuhvaćenih predmetom: člankoviti crvi, zglavkari, i bodljokošci • Definiše osnovne pojmove iz sistematike i filogenije grupa obuhvaćenih predmetom • Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija grupa obuhvaćenih predmetom • Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih grupa beskičmenjaka. • Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa obrađivanim grupama beskičmenjaka • Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ECTS Catalog