Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Navede i objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike (kao što su kinematika, dinamika, hidrostatika i hidrodinamika, talsano kretanje, elektricitet i struje, optika i nuklearna fizika ) uz korišćenje matematičkog formalizma neophodnog za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Koristi jednostavne, bazične eksperimentalne metode. 3. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 4. Koristi naučnu i stručnu literaturu, pisanu na maternjem i stranom jeziku, uz upotrebu ključnih znanja iz navedenih oblasti fizike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ1x4
50B+2S+11P
MIRA VUČELJIĆ2x1
50B+2S+11P
1x4
50B+2S+11P