Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - procjeni specifičnosti faune kičmenjaka kod nas i u okruženju, - razumije značaj autohtone i endemične faune, - vrednuje značaj pojedinih vrsta u smislu očuvanja, zaštite i korištenja, - postavlja samostalno jednostavne eksperimente, - uređuje akvarijume, vivarijume, terarijume i sl. u cilju edukacije učenika, - prenese stečeno znanje na studente ili učenike raznih nivoa obrazovanja,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija