TEHNIČKO CRTANJE


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Crtežom jasno, precizno, jednoznačno i estetski prikladno predstavi predmet crtanja, kao i da nacrtani predmet/objekat zamisli u prostoru; 2. Vlada elementima tehničkog crteža, kao osnove za izradu projektne dokumentacije i samostalno ga crta i čita/razumije; 3. Grafički predstavi 3D objekte i detalje koristeći standarde i pravila tehničkog crtanja, uz pomoć klasičnog pribora ili računara

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ1.8x1
107B+7P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ.2x1
107B+7P