Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. objasne osnovne pojmove o fluidu, 2. objasne i primjene postupke proračuna u statici fluida, 3. objasne pojmove i primjene postupke proračuna u kinematici fluida, 4. objasne pojmove i primjene postupke i proračune u dinamici fluida, 5. primjene navedena saznanja na praktične hidrotehničke probleme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĆIPRANIĆ2x1
17B+14S+6P
1x1
17B+14S+6P
1x2
17B+14S+6P