MJERENJA U HIDROTEHNICI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni: za samostalno učešće u mjerenju i obradi osnovnih hidrotehničkih veličina i ruklovanju savremenom mjernom opremom koja se koristi u te svrhe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN.4x1
8B+2P
.4x1
8B+2P
IVANA ĆIPRANIĆ2x1
8B+2P
.6x1
8B+2P
.6x1
8B+2P