POSLOVNA PSIHOLOGIJA I


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. ovlada komunikacijom koja se koristi u pregovaranju 2. da rješava konflikte koji su dio timske dinamike 3. da upozna osnove upravljanja ljudima , procesima i benefitima u radnom timu 4. da prepoznaju i koriste različite psihološke teorije organizacije 5. da se snalaze u konceptima upravljanja ljudskih resursa u organizaciji 6. da su u stanju da podijele posao sa članovima radnog tima 7. da znaju kako da upravljaju motivacijom u radnom timu 8. da poznaju etičke probleme u radu sa timom 9. da znaju kako da mjere integrisanost lanova u radi tim 10.da suvereno koriste psihološka znanja u oblasti menadžmenta u gradjevinarstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA PAVLIČIĆ2x0
1P