HIDR. ANAL. I MODEL. HIDROL. PROC. U KARST. TEREN.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni specifičnosti hidrotehničkih zahvata u karstu, sa posebnim naglaskom na kaptiranje karstnih izvorišta i uređenje vodotoka u karstnim sredinama i akumulacija u karstu 2. Objasni osnovne principe zaštita voda u karstu i definiše hidrološki elemente određivanja zona sanitarne zaštite voda u karstu. 3. Prepozna uvjek specifičnosti planiranja i upravljanja vodama u karstu i zakonitosti pojava i kretanja voda u njemu 4. Samostalno riješi osnovne zadatake iz planiranja i korišćenja hidrotehničkih zahvata u karstu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ2x1
5S
2x1
5S