HIDROENERGETSKI POTENCIJAL POVRŠINSKIH VODOTOKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Sračuna sve tipove hidroenergetskog potencija i odredi optimalno hidroenergetsko korišćenje; 2. Odredi mikrolokaciju hidroelektrane; 3. Uradi Idejni projekat hidroenergetskog potencijala vodotoka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN TOMOVIĆ