SLOŽENI HIDROENERGETSKI SISTEMI I MALE HIDROELEKT.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše kriterijume za optimizaciju sistema; 2. Optimalno rješenje složenog hidroenergetskog sistema; 3. Uradi Idejni projekat složenog hidroenergetskog sistema i male hidroelektrane.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN TOMOVIĆ2x1
2S
2x1
2S