Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše kriterijume za optimizaciju sistema; 2. Optimalno rješenje složenog hidroenergetskog sistema; 3. Uradi Idejni projekat složenog hidroenergetskog sistema i male hidroelektrane.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija