TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA VODA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše fizičke, hemijske, biološke , ekološke, hidrološke parametre kvaliteta voda 2. Nabroji, opiše, skicira i objasni postupke prečišćavanja otpadnih voda (sanitarnih, industrijskih i atmosferskih). 3. Prema karakteristikama prijemnika i kanalizacijskog sistema odabere odgovarajući postupak prečišćavanja otpadne vode i tretmana mulja 4. Objasni oblike zagađenja voda i posledice na ekosisteme

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
5S+1P
2x1
5S+1P