TRAJNOST ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 1. Opisati probleme vezane za trajnost armiranobetonskih konstrukcija. Definisati eksploatacioni vijek konstrukcija u skladu sa novim evropskim propisima za građevinske konstrukcije. 2. Izvršiti klasifikaciju agresivnosti sredine – klase izloženosti prema najnovijim jedinstvenim evropskim propisima za oblast građevinarstva - Eurocode. 3. Analizirati pojedine komponente u betonu izložene agresivnom dejstvu sredine. Definisati uticajne paraametre i predvidjeti neophodne mjere za povećanje trajnosti objekata. 4. Analizirati hemijske reakcije u očvrslom betonu vezane za vrstu upotrijebljenog cementa, kako bi se mogao odabrati odgovarajući sastav betona. 5. Eksperimentalno utvrditi korozija armature i koroziju betona i tumačiti rezultate ispitivanja. Izvesti odgovarajuće zaključke o ponašanju spoja sa betonskim željezom. 6. Analizirati uticaj reoloških karakteristika na ponašanje karakteristilčnih presjeka u toku vremena, 7. Definisati uticajne parameter vezane za atmosferilije, sa posebnim osvrtom na priobalno područje i za objekte u kontaktu sa morskom vodom.. 8. Ustanoviti termohigrometrijske uslove sredine i ponašanje konstrukcija od armiranog betona u odnosu na ciklične promjene. 9. Klasifikovati incidentna dejstva (požar, zemljotres, i sl.) i uticajne parametar u odnosu na trajnost. Definisati fizičko-mehaničke i tehnološke faktore trajnosti betona. 10. Izraditi tipski projekat sa komparacijom pojedinih parametara u odnosu na projektovanu trajnost. Uporediti trajnost AB konstrukcija od normalnih betona i betona visokih čvrstoća. 11. Analizirati pravce daljih istraživanja sa najnovijim (aktuelnim) mjerama za produžavanje eksploatacionog (životnog) vijeka AB konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADENKO PEJOVIĆ
RADOMIR ZEJAK